نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال تهران در مصلی بزرگ امام خمینی