نمایشگاه هفته پژوهش با حضور شرکت های دانش بنیان به دعوت وزارت علوم تحقیقات و فناوری