سیستم مدیریت جلسات

از یک سو سازماندهی شدن و به روز نگه داشتن اطلاعات جلسات سازمان اغلب وظیفه دشواری است و از سوی دیگر مدیریت جلسات و پیگیری و اجرای مصوبات یک جلسه از شاخص های موفقیت یک سازمان است . امروزه تکثر جلسات و تنوع آن در یک سازمان پیگیری و ساماندهی آن را به روش سنتی با مشکل جدی مواجه کرده است . نرم افزار جلسات پردازش هوشمند البرز با قابلیت مدیریت کلیه فرایند های قبل از جلسه ائم از( تعیین محل برگزاری اعضا حاضر متن صورت جلسه و یادآوری به اعضاو...)، حین جلسه (رای گیری، مدیریت جلسه ، سیستم اجازه صحبت ، سیستم پیام خصوصی ، کامنت ، تصویب مصوبه و...) و بعد از جلسه (آرشیو اطلاعات جلسات ، پیگیری مصوبات ، اجرای فرایند ها و ...) را به عهده گرفته و نسیت به مدیریت و ساماندهی برگزاری جلسات سازمان ها را یاری می نماید. استقرار این نرم افزار در یک سازمان مدیریت موفق جلسات را ارتقا می بخشد و ابزار مفیدی را در اختیار سازمان شما قرار می دهد با پیاده سازی سیستم جلسات پردازش هوشمند 1) در اجرای نظام فناوری اطلاعات در سازمان خود قدم بردارید 2) فرایندهای مربوط به برگزاری و مدیریت جلسات را بهینه نموده و ودر هزینه های مرتبط صرفه جویی نمایید 3) با اجرای فرایند حذف کاغذ از نجات درختان زمین اطمینان حاصل نموده و هزینه های مربوط به آن را به حداقل برسانید 4) نسبت به نظام مند سازی اجرا ، پیگیری و حضور در جلسات خود اقدام نموده و فرایند صحیح مدیریت جلسات را اجرا نمایید 5) با دریافت گزارشات مناسب از جلسات خود نسبت به تصمیم گیری بلند مدت برای سازمان خود دید گسترده تری داشته باشیدو 6) جلسات خود را به نحو احسن و با بالاترین متدولوژی برگزاری جلسات برگزار نمایید.با پیاده سازی این سیستم

1

گام اول

در اجرای نظام فناوری اطلاعات در سازمان خود قدم بردارید

2

گام دوم

فرایندهای مکاتبات ادرای خود را بهینه نموده و ودر هزینه های مرتبط صرفه جویی نمایید

3

گام سوم

با اجرای فرایند حذف کاغذ از نجات درختان زمین اطمینان حاصل نموده و هزینه های مربوط به آن را به حداقل برسانید

4

گام چهارم

در جریان کامل مکاتبات و فعالیت های سازمان خود باشید و محیطی مساعد برای مکاتبات کارمندان ، مشتریان و ذی نفعان خود تهی نمایید

5

گام پنجم

در اتخاذ تصمیمات سازمانی به مدیران خود کمک نموده و برای جاری سازی سیستم های تصمیم یار آماده شوید.