کرج خیابان شهید بهشتی جنب بازار ملاصدرا مرکز رشد شرکت های دانش بنیان شرکت پردازش هوشمند البرز
۰۲۶۳-۳۴۱۴۱۰۰۰